DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLAVOUR VISAGIE

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aangegaan tussen jou als consument en Flavour Visagie als ondernemer. Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden ingeschakeld. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Flavour Visagie en de consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal Flavour Visagie voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Flavour Visagie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. De overeenkomst voor de behandeling komt tot stand nadat de consument middels telefoon, sms of e-mail heeft gevraagd om een behandeling en Flavour Visagie heeft ingestemd deze behandeling te zullen verrichten.
4. Voorafgaand aan de behandeling informeert Flavour Visagie de consument over de kosten van de behandeling. Bij een reeks behandelingen informeert Flavour Visagie de consument ook vooraf over de kosten en wordt de prijsafspraak niet tussentijds verhoogd.
5. De consument mag de afspraak kosteloos afzeggen tot 24 uur van te voren. Daarna brengt Flavour Visagie 100% van de afgesproken behandeling in rekening, voor de gemiste omzet.
6. De gekochte producten kunnen binnen acht dagen worden geruild.

Artikel 3 Verplichtingen van Flavour Visagie
1. Flavour Visagie staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst. Zij staat ervoor in dat deze worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap. Ook staat zij ervoor in dat er gebruik wordt gemaakt van deugdelijke materialen en middelen.
2. Flavour Visagie licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, het te verwachten resultaat en mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Flavour Visagie vraagt de consument naar informatie die van belang is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. Door de informatie van de 
consument kan Flavour Visagie beter inschatten welke risico’s de behandeling met zich mee kan brengen.

Artikel 4 Verplichten van de consument
1. De consument stelt Flavour Visagie voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte van specifieke 
wensen, allergieën en behoeftes.
2. De consument verstrekt alle gevraagde en noodzakelijke informatie die Flavour Visagie nodig heeft voor 
een goede uitvoering van de overeenkomst.
3. De consument is verplicht de overeengekomen prijs te betalen binnen de afgesproken termijn.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling vindt plaats na afloop van de behandeling of op het tijdstip van de koop door middel van een pinbetaling, althans een door banken erkende vormen van elektronisch betalen dan wel contant.
2. Bij een overeenkomst voor een workshop kan Flavour Visagie de consumenten vragen een vooruitbetaling te doen van 40 % van de afgesproken totaalprijs. Het resterende bedrag kan na afloop van de workshop contant, dan wel door middel van een pinbetaling worden voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Soms komt het voor dat Flavour Visagie een fout maakt en tekortschiet in haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Flavour Visagie is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar fout, een tekortkoming die aan Flavour Visagie of aan de persoon in dienst van Flavour Visagie is toe te rekenen. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
2. De consument is tegenover Flavour Visagie aansprakelijk voor schade die de consument heeft veroorzaakt.

Artikel 7 Klachten
1. De consument kan het beste klachten zo snel mogelijk schriftelijk (waaronder per e-mail) bij Flavour Visagie melden. Zo snel mogelijk is direct na het ontdekken van de klacht of nadat het ontdekt had kunnen worden. Als de consument te lang wacht met klagen, dan kan Flavour Visagie geen onderzoek doen naar de klacht en zal zij de consument niet meer tegemoet kunnen komen.
2. Flavour Visagie zet zich ervoor in klachten zo goed mogelijk te onderzoeken en binnen redelijk termijn de consument te informeren over de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 8 Wijziging algemene voorwaarden
Flavour Visagie heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Flavour Visagie zal de consument direct op de hoogte stellen van de wijziging door te plaatsen op de website van Flavour Visagie en door toezending van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 9 Nederlands Recht
1. Indien Flavour Visagie en consument het niet eens worden over de klacht, dan is er sprake van een geschil. Geschillen tussen consument en ondernemer kunnen zowel door de consument als door Flavour Visagie aanhangig worden gemaakt bij de Nederlandse Rechter.
2. Het Nederlands Recht en in het bijzonder consumentenrecht is van toepassing op de overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Heb je een vraag?

Alle vragen zijn welkom! We zullen jou zo spoedig mogelijk antwoorden.